Senin, 21 Oct 2019
radarkediri
icon featured
Politik
Dumadine Wuku ing Pananggalan Jawa (1)

Negara Gilingwesi Lagi Ketaman Pageblug

Legenda

07 Oktober 2019, 14: 50: 38 WIB | editor : Adi Nugroho

Legenda Suluh Kadhiri

Legenda - Suluh Kadhiri (radarkediri.id)

Share this          

Kacarita ing nêgara Gilingwêsi, kang jumênêng nata jêjuluk Prabu Watugunung. Garwane loro Dewi Sinta lan Dewi Landhep. Putrane cacah pitulikur, kakung kabeh.

Nalika sêmana nêgara Gilingwêsi lagi kêtaman pagêblug. Akeh lêlara lan pacêklik. Kêrêp ana grahana, udan salah mangsa lan lindhu kaping pitu sêdina. Prabu Watugunung sungkawa bangêt panggalihe.

Nuju sawijining dina Sang Nata sarean ing Kanthil Gadhing. Garwane kang asma Dewi Sinta metani. Dumadakan wêruh manawa mustakane Sang Nata ciri buthak. Tumuli nyuwun pirsa apa sêbabe. Sang Prabu ngêndika, nalika isih timur tau nunggoni ibune kang lagi olah-olah ing pawon. Sang Prabu ngrusuhi, nuli dithuthuk enthong mustakane. Tatu lan nganti metu getihe. Sang Nata banjur tindak saparan-paran nganti tengah alas gung liwang-liwung. Urip bêbadra.

Suluh Kadhiri

Suluh Kadhiri (radarkediri.id)

Dewi Sinta kaget, eling marang putrane kang biyen lunga ora bali, jalaran iya dithuthuk enthong sirahe. Dewi Sinta gêtun bangêt, dene nganti kagarwa putrane dhewe. Dewi Sinta suwe anggone kendêl, nganti Sang Nata ndangu apa sababe?

”Sinuwun, anggen kula kendêl punika sawêg nggagas lan mbudidaya supados kaluhuran paduka dados sampurna. Prayoginipun, sinuwun kêrsa anggarwa widadari ing Suralaya. Garwa widadari punika kajawi sagêt ngluhurakên asma paduka, ugi sagêt dipun agêm nyirêp pagêblug.” ature Dewi Sinta.

Prabu Watugunung kaya diunggar panggalihe. Putrane pitulikur padha ditimbali, didhawuhi ngêrig wadya bala. Bêndhe ing alun-alun ditabuh ngungkung. Wadyabala Gilingwêsi munggah ing kahyangan, ditindhihi dening Prabu Watugunung dhewe.

Ing Kadewatan, Bathara Guru lagi lênggah siniwaka diadhêp para dewa. Mung Bathara Wisnu kang ora katon, jalaran lagi tapa ing sangisore wit ringin pitu. Dumadakan ana pawarta, yen wadya bala Gilingwêsi nêdya ngunggahi Suralaya soroh amuk. (Nyambung)

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia